24 - પદ - ૨૪ - અન્યાશ્રય નિંદા / દયારામ


અન્યાશ્રયનું ફળ છે એહવુંજી, નંદાદિકને દીઠું જેહવુંજી;
હરિને હિત ના આવે ત્યાંયજી, જેનું ચિત્ત હોય બહુ સુરમાંયજી. ૧

પ્રાધૂર્ણિક બહુ ઘરનો હોયજી, મરે ક્ષુધાએ ન પૂછે કોયજી;
પુત્ર પુંશ્ચલી પિતતું કહે કહોનેજી, લાડ ઓલંભા કોઈ ન માનેજી. ૨

ઢાળ ખરો સંત કોણ ?

માને ન મન માધવ વિના, કહ્યું તેજ સાચો સંત;
નિજ પ્રાણ અધિકો લહે તેને ભક્તાધીન ભગવંત. ૩

અન્યાશ્રય વિષે શિષ્યની શંકા

એમ સુણી બોલ્યો શિષ્ય, પ્રભુ સંશય રહે છે એક;
આપે કહ્યું તે ખરૂં, ભજવા એક હરિ ધરિ ટેક. ૪

શ્રુતિ સ્મૃતિ દૃઢ થયું સંશય ન નિશ્ચે એવ; છે એમ,
તદપિ ઘણા જન ક્યમ ભજે ઇતર દેવ. ૫

કેટલાક સુર દૃઢ એક, કેટલા નામે સઘળે શીશ;
તે ક્યમ હશે ગુરુજી કહો ઝળકે પ્રબળ જશ જગદીશ. ૬

ગુરુએ આપેલો ઉત્તર

એમ સુણી શ્રી ગુરુએ કહ્યું સાંભળ કહૂં કારણ, તાત!
જે અંશ જેહના હોય તે, તેને ભજે શ્રુતિ ખ્યાત. ૭

જે જેહનું તેહને તે મળે, તવ થાય ચિત્તનિરોધ;
જ્યમ દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ સેવે ભગવદી વણ બોધ. ૮0 comments


Leave comment