25 - પદ - ૨૫ - અધિકારાનુસાર ભક્તિ / દયારામ


અધિકારાનુસાર ભક્તિ વત્સ કદા મહિષી નવ ધાવેજી, ધેનુ મહિષ ન આવેજી;
ગુણ અવગુણનું કશું ન કામજી, ચિત્ત જેહનું જ્યાંહ ત્યાંહજ વિરામજી. ૧

ભૂલું પડિયું બાળક રોયજી, મુખ અધમોત્તમ સહુનાં જોયજી;
તદપિ ન ભટકણ ભાગે મનનીજી, સદ્ય શાન્તતા મળતાં જનનીજી. ૨

ઢાળ જ્યમ જનનિ મળતાં જંપ તત્ક્ષણ, અવર રહે નહિ આશ;
પછી બોધ તેહને ન કરવો, પામ્યા પૂરણ અભિલાશ. ૩

સર્વત્ર નમનારની અવગણના?

સઘળે નમે પંચપિરિયા, જીવ આસુરી કહેવાય;
ઉપજતાં માયામાં મળ્યા, કેમ એક ઠોર ઠરાય. ૪

ઈશ્વરની સૃષ્ટિનો હેતુ એકદા શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમ ઇચ્છા ઉપનિ એહવી;
વિસ્તાર જગમાં થાય જશનો, કૃતિ કરવી તેહવી. ૫

ભૃકુટિભંગથી સૃષ્ટિ એમ ધારી ભૃકુટિ ભંગથી, ઉપજાવી સૃષ્ટિ સાર;
બ્રહ્માંડ ભવ્ય વિચિત્ર નાના, લોક દશ ને ચાર, ૬

મહી મંડળ, નવ ખંડાદિ, રચના રમત માત્રમાં કીધી;
જુગ પ્રકારે રચિ સૃષ્ટિ, કરવા નિજપર પ્રસિદ્ધિ. ૭

જીવોની દ્વિવિધતા - દૈવી અને આસુરી જીવો એક દૈવી બીજી આસુરી ઉપજાવિ આપોઆપ;
જન દયા પ્રીતમ, સકળ શક્તિ પતિ અતુલ પ્રતાપ.૮


0 comments


Leave comment