43 - પદ - ૩૭ - નિરાવર્ણ અગ્નિ જ્યમ બાળેજી / દયારામ


નિરાવર્ણ અગ્નિ જ્યમ બાળેજી, સાવર્ણ સ્પર્શે ત્યમ ન પ્રજાળેજી;
એમ હિત હરિનું સંસૃતિ ટાળેજી, પ્રીત પ્રપંચે ભદ્ર ન ભાળેજી. ૧

થડ ડાળાં અળગાં નહિ કોયજી, પણ સિંચન તે થડને હોયજી;
બ્રહ્મ સત્ય ને જગત અસત્યજી, એમ કહે કાંણા વણ મત્યજી. ૨

ઢાળ

મતિ હીન લોચન એક દેખે, બ્રહ્મ અવરનાં કોય;
તે તણે મત દૃષ્ટાંત કેરું, કથન ક્યમ કરી હોય ? ૩

તવ શિષ્ય કહે ગુરુ સાંભળો, પરમાર્થમાં હરિ એક;
વ્યવહારમાં સહુ સત્ય છે વર્ણવી વસ્તુ અનેક. ૪

અજ્ઞાન દશામાં મિથ્યા જ્ઞાન વિષેનો શિષ્યનો ઉત્તર

જ્યાં લગી જેહને નિજ સ્વરૂપનું, નથી ઉપજ્યું જ્ઞાન;
ત્યહાં લગી તેહને ભેદ વસ્તુ તણુ રહે છે ભાન. ૫

પ્રકૃતિવિકાર મટી ગયે, વ્યવહાર ભેદ અસત્ય,
ભ્રાંતિજનિત વ્યવહાર છે, ગુરુ શિષ્ય ત્યહાં લગી સત્ય. ૬

જ્યહાંલગી કાંઇએક રહે છે, અજ્ઞાન કેરો લેશ;
ત્યહાંલગી ગુરુજી કરે છે, ધ્રુવ શિષ્યને ઉપદેશ; ૭

ગુરુ દયા પ્રીતમ બ્રહ્મ અખંડિત, સ્વરૂપ નિજ કરી જાણે;
તદપિ પૂર્વ અધ્યાસ દ્વૈતની, ભ્રાંતિ મનમાં આણે. ૮


0 comments


Leave comment