47 - પદ - ૪૧ - શિષ્યે માયાવાદીને વર્ણવેલી ત્રણ સત્તાઓ / દયારામ


શિષ્યે માયાવાદીને વર્ણવેલી ત્રણ સત્તાઓ

વળી તેણે એક જુગતી બતાવીજી, મુજને હવડાં સાંભળી આવીજી;
ત્રય સત્તા કહે છે સહુ ઠામજી, શ્રીગુરુ સુણીએ તેહ નામજી. ૧

વ્યવહારિક તો પહેલી કહીયેજી, પ્રતિભાસ બીજીને લહિયેજી;
ત્રીજી પરમાર્થ ઈક બ્રહ્મજી, કહું વિસ્તારી તેહનો મર્મજી. ૨

ઢાળ - વ્યવહારિકી, પ્રાતિભાસિકી અને પારમાર્થિક સત્તાઓ

મર્મભેદ શ્રુતિ વ્યવહાર તેમાં, સત્ય સહુ સંસાર;
છે પ્રાતિભાસની સ્વપ્ન, જાગ્યા પછી રહે ન લગાર. ૩

પરમાર્થ બ્રહ્મ સ્વરૂપ નિજ, તેહનું ન જ્યહાં લગી જ્ઞાન;
ત્યહાં લગી સાચું છે સકળ, ગુરુ શિષ્યનું અભિમાન. ૪

એ વિધ્યે કહિ કહિ જુગતી બહુ, મોહિત કરે સંસાર;
તેહના મુખની વાતછળનો, કો ન પામે પાર. ૫

ત્રણ સત્તાના પક્ષનો ગુરુએ વાલેલો ઉત્તર

સુણી એમ ગુરુ કહે ત્રણ સત્તા, ખંડી છે મેં પહેલી;
વિવર્તપ્રતિબિંબવાદમાં, વળી પૂછે છે મતિ ઘેહેલી. ૬

નિજ મત નિજ ખંડન કરે, સમજે નહિ અણુ બાળ;
જ્યમ મૂર્ખ જે ડાળે ચઢે, છેદન કરે તે ડાળ. ૭

પરમાર્થમાં વસ્તુ અવર નહિ, એ જ પાડ પ્રમાણ;
છે દયાપ્રીતમ બ્રહ્મ એક જ છે કહેનારું કોણ? ૮


0 comments


Leave comment