56 - પદ - ૪૭ - ભજનાનંદનાં ભોગી વ્રજાંગનાની જ્ઞાનીઓ કરતાં અધિકતા


ભજનાનંદનાં ભોગી વ્રજાંગનાની જ્ઞાનીઓ કરતાં અધિકતા

સર્વોપરિ છે ભજનાનંદજી, પણ અનુભવ નહિ જે રતિમંદજી;
તે સુખ લુંટ્યું સહુ વ્રજભક્તેજી, હરિ વશ કીધા જાણ્યું જક્તેજી. ૧

શુક મુનિ વ્યાસે પ્રશંશા કીધીજી, પદરજ માગી ઉદ્ધવ લીધીજી,
શેષરમાશિવધિ નિજ નિંદેજી, ફરી ફરી ગોપીજન પદ વંદેજી. ૨

                            ઢાળ

       વંદે સર્વ શ્રીકૃષ્ણને, તે કૃષ્ણ પણ આધીન;
ત્યહાં મોટ્યની અવધિ થઈ, ગજ પદે સહુ પદ લીન. ૩

શ્રીગોપીજન વલ્લભ અતિ, પ્રિય નંદ સુતને નામ;
  હરિ વિશ્વ વલ્લભ તેહને પ્રાણાધિક વ્રજવામ. ૪

  જાંઈ કહું તેહનું હેતુ જેહમાં, હેતુ વણ દૃઢ ભક્તિ,
અલવ્યસન મૂર્તિમાન્ શાશ્વત, પ્રેમ સહ આસક્તિ. ૫

 એ રીત રતિ નહિ અવરમાં, સર્વની સાભિપ્રાય;
ભવ બ્રહ્માદિક ન સમાન, મોટા જ્ઞાની યોગી રાય. ૬

   પ્રીતિ સહજની અતિ ઘણી, શ્રીનાથજીને ભાવે;
તે કોટિ સાધન કર્યે હરિ, કરુણા વિના ક્યહું નાવે. ૭

   તે સંપૂર્ણ વ્રજ ભક્તમાં અનપાયની નવ જાય;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ જીતાય અજિત શ્રુતિ ગાય. ૮


0 comments


Leave comment