65 - પદ - ૫૬ - વ્યર્થ ભણ્યા, ભક્તિવણ વૈદજી / દયારામ


વ્યર્થ ભણ્યા, ભક્તિવણ વૈદજી, રાવણ દીધો રઘુપતિ ખેદજી;
ભક્તિ વિના વંઠયો વૈરાગ્યજી, જો નવ ઉપન્યો હરિ અનુરાગજી. ૧

ભક્તિ મણિ ને દીપક જ્ઞાનજી, અભય સભાયાદિ કર માનજી;
જેહને જેહની ઉપર સ્નેહજી, તેહને ગણિયે તેહનો દેહજી. ૨

ઢાળ

વાળી દેહ તેહનો જેહને હૃદે જેહવું રૂપ;
ઉર જેહને સ્ત્રીભક્તિ છે, તે જાણવા તદ્રુપ. ૩

ભક્તને માયા બાધા કરી શકતી નથી

નહિ મોહ સ્ત્રીને સ્ત્રી થકી, છે માયા પણ સ્ત્રી દેહ;
ભક્તને દમે અજા તે, સમજવું કારણ એહ. ૪

પુલિંગ જ્ઞાન વૈરાગ્ય, યોગાશ્રિત તત્સમ સોહે;
તે માટ્ય પીડા પ્રધાન દે છે, નારી નરને મોહે. ૫

ભક્તિ અને જ્ઞાનની સરખામણી

ભવતારણ નૌકા ભક્તિ દારૂ, તુમ્બિ જ્ઞાનાદિક;
નાવે સકળ સહજે અભય, ત્યાં સ્વયમપિ શ્રમ સહબીહિક. ૬

જ્ઞાનાદિ તજી તન ઈન્દ્રિયો, કદી તરે એકલા આપ;
દુ:ખ દેઇને દૂર કરે, તેને ઇન્દ્રિયો દે શાપ. ૭

યોગિનું પણ મન માત્ર શુચિ, જો હોય દયાપ્રભુ ધ્યાન;
નખ શિખ લગી દુર્ગંધ તનુ, હરિ સેવાગણ શબ માન. ૮


0 comments


Leave comment