69 - પદ - ૬૦ - જપ ગાયત્રી કોટિ એકજી / દયારામ


જપ ગાયત્રી કોટિ એકજી, દાન સોલ સહિત વિવેકજી;
ક્રતુ શત કોટિ કર્યા અવેધજી, સહસ્ત્ર કર્યા તેણે હયમેધજી. ૧

પરિક્રમ ભૂ પંચ લાખ હજારજી, કરી તેણે જાણે શતવારજી;
સુણ્યું એક જેણે હરિનું નામજી, વચન રમાનું સહુ શ્રુતિધામજી. ૨

ઢાળ

કીર્તન ભક્તિનું ફળ'

શ્રુતિ શિખરનું સિદ્ધાંત કલિ, શ્રીકૃષ્ણ કીર્તન સાર;
જે થકી વણશ્રમ અગમ ભવ તરી, સર્વ પામે પાર. ૩

કલિકાલ મહદાશુચ, નહિ કો કર્મનો અધિકાર;
શ્રીકૃષ્ણ નામ અડે નહિ, આનંદમય ઉચ્ચાર. ૪

સાધન સકલ શિર મુકુટમણિ, શ્રીકૃષ્ણ અપર સ્વરૂપ;
હરિથકી પણ બળ અધિક, કરુણાવંત અભય અનૂપ; ૫

મહાપાપ અકથિત તાપ, અખિલ સમૂળ ભસ્મીભૂત;
કરી કરે પરમાનંદ પ્રિય, હરિ નામ પાવન પૂત. ૬

મન કામના પરિપૂર્ણ, ચિન્તામણિ અધિકૂં એહ;
મુખ રટણ નિશદિન કરે, હરિ મળશે નથી સંદેહ. ૭

મહા અધમથી પણ અધમ, જેની નહિ ગતિ કો કાલ:
ગતિ તેની કરતા દયાપ્રભુ , નામ શ્રીગોપાલ. ૮


0 comments


Leave comment