78 - પદ ૬૯ - સ્પર્ષમણિનું પૂર અભિરામજી / દયારામ


સ્પર્ષમણિનું પૂર અભિરામજી, ચિંતામણિમય રચિયું ધામજી,
કામધેનુ ઘેર અક્ષયપાત્રજી, વાડ વાટિકા સુરદ્રુમ માત્રજી. ૧

નવગ્રહ સિદ્ધિ સહુ આધીનજી, સહુ જગ જેની આગળ દીનજી;
જો નથી ભક્તિ નંદકુમારજી, તો એ પામ્યું સહુ ધિક્કારજી. ૨

ઢાળ

ધિક્કારેઅ ઇત્યાદિ કલિમલ તુલ્ય વહે હરિભક્તિ;
જે ભૂલ્યા સકલ પ્રપંચ દૃઢ શ્રી કૃષ્ણરૂપાસક્ત, ૩

અનન્ય પ્રીતિનું લક્ષણ

જ્યમ જીવે ફણી મણી જોઇને, જલ મજ્ઞ જીવે મચ્છ,
તે વિના પ્રાણ નટકે ક્ષણ, એવી અનન્ય પ્રીતિ સ્વચ્છ. ૪

નવધા કરતાં પ્રેમભક્તિની અધિકતા

નવધા ખરી પણ પ્રેમભક્તિતણું બલ છે અત્ય;
તે વિના રસિકચૂડામણિ હરિ, વશ ન થાય એ સત્ય. ૫

જ્યમ પુષ્પ નાના જાતિપર ટકી મધુપ લે ક્ષણું ગંધ;
પણ કમલવણ બંધન ન કહું, એમ સમજ ઉભય સંબંધ. ૬

જીત્યો અજિત બાંધે અબધ બલપાશ અતિશયપ્રેમ,
હરિ ક્રીડામૃગ પ્રેમી કર્યા, ભૂલવ્યાં વચન શ્રુતિ નેમ. ૭

કદી ત્રૂટે વજ્રની શૃંખલા, પણ પ્રણયપાશ ન તૂટે;
જ્યાં દયાપ્રીતમ કૃષ્ણને મન, બેહુનું બલ ખૂટે. ૮


0 comments


Leave comment