92 - પદ - ૮૩ - પદ ૮૩ મું વૃંદાવનનું વર્ણન / દયારામ


વૃંદાવનનું વર્ણન

રમણિક શ્રી વૃંદાવન ધામજી, નવ દ્રુમવેલી અતિ અભિરામજી;
સ્વચ્છ મનોહર મૃદુમણિમય ક્ષમાજી, અચલાનંદમય પૂરણ ચંદ્રમાજી. ૧

જ્યાં શ્રીયમુના સરિતાકારજી, મણિપુરજટિત તટ છબી સારજી;
પુષ્ય પુલિન સુંદર સોપાનજી, કમલ કુમુદ નાનાં અલિગાનજી. ૨

ઢાળ

કરે ગાન મધુકર મનોહર, મન મત્ત મન મકરંદ;
ત્યાં ત્રિવિધ પવન વહે સુખદ શીતલ સુગંધિ મંદ. ૩

કંચનલતા, મલ્લિકા, માલતી, કેતકી, રહી ફૂલી,
ચંપક, બકુલ, કહ‌્લાર, પ્રફુલ્લિત, વલ્લરી રહૂ ઝૂલી. ૪

મણિ રત્નમય ગિરિરાજશ્રી, શ્રીનાથ મન લોભાય;
અવ્યક્ત મધુર સુશબ્દ દ્વિજિગણ, શોભા કહી નવ જાય. ૫

શતપત્ર લોચન સુંદરી, શ્યામા તણાં બહુ વૃંદ;
તે મધ્ય વિલસે લાલ નટવર, રસિકમણિ ગોવિંદ. ૬

નિત્ય નવલ રાસ વિલાસ, રચના કથનમાં કયમ આવે ?
છે નિત્યલીલા અપ્રકૃત, આનંદમય શ્રુતિ ગાવે. ૭

સૃષ્ટિના ત્રણ પ્રકાર-પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા

એ પુષ્ટિસૃષ્ટિ સર્વની, શ્રીઅંગથી ઉત્પત્ય;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણરૂપ, વના ઠરે નહીં મત્ય. ૮


0 comments


Leave comment