97 - પદ - ૮૮ - એક ચણો જ્યમ દ્વિદળ મળીનેજ / દયારામ


એક ચણો જ્યમ દ્વિદળ મળીનેજ, સ્વત:સિદ્ધજ બે રહ્યાં હળીનેજી;
સત્ય ચણ્યો જ્યમ ભાસે એકજી, દ્વિદલાંતરમાં વિરલ વિવેકજી. ૧

ત્યમ અક્ષર વેષ્ટિ જુગ રૂપજી, અનુભવી જાણે વાત અનૂપજી;
એક રૂપથી રમણ ન થાયજી, બીજું સમ ઇચ્છયું વ્રજરાયજી. ૨

ઢાળ

વ્રજરાય સમતા અવર નહિ, નિજ સરીખા નિજ એક;
સ્ત્રીરૂપ નિજ આત્મા હ્રદયમાં, લીલા નિત્ય વિવેક. ૩

બહુ વિદ્યમાન હતો ઉપસ્કર, રસોદ્બોધક જેહ;
શ્રીસ્વામિની સહ પ્રકટ કીધો, બાહ્ય ઇચ્છા તેહ. ૪

શ્રી રાધિકાથી રમણ અચલિત, કરે સુંદરશ્યામ;
એ રીતે વેદ વચન સાચું, કૃષ્ણ આત્મારામ. ૫

ભાતી પટોલું રૂપ છાયા, સંગ પ્રગટ્યા બેહ;
જ્યમ દીપક દીપકથી હવો, સમરૂપ નિસ્સંદેહ ૬

શ્રીકૃષ્ણ હોય કદિ રાધિકા, થઈ જાય રાધા કૃષ્ણ;
યાં કાર્ય કરણ કથન શું, પૂરણ પરસ્પર તૃષ્ણ. ૭

"આત્મા વૈ રાધિકા પ્રોક્તા" વેદની શ્રુતિ એહ;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ રાધા એક નિઃસંદેહ. ૮


0 comments


Leave comment