102 - પદ - ૯૩ - ગોપીજનનું સ્વરૂપ / દયારામ


ગોપીજનનું સ્વરૂપ

ગોપીજનનું પૂછ્યું રૂપજી, સુડતાલીશમે કહૂં અનૂપજી;
તદ્વત્ જાણી લે જે ગાયજી, અતિ વલ્લભ સંતત વ્રજરાયજી. ૧

હરિપ્રસાદનો ગૌને ગ્રાસજી, પ્રથમ પીરસવો જે હરિદાસજી;
મહાપ્રસાદ તો ત્યારે કહાવેજી, તેના ભોગી હરિને ભાવેજી. ૨

ઢાળ

તે ભાવે જન ભગવંત જે, વૈષ્ણવી દીક્ષાયુક્ત;
ચો સંપ્રદાય પ્રમાણ શ્રુતિ, શ્રીકૃષ્ણ રૂપાસક્ત. ૩

શુદ્ધાદ્વૈતની સર્વ મતોમાં શ્રેષ્ઠતા

સુણ કહું વિશિષ્ટાદ્વૈત છે, શ્રી સંપ્રદાય સિદ્ધાંત;
છે જીવ ઇશ્વર માયા ત્રણે, અનાદિ અભ્રાંત. ૪

મધ્વનો આશય દ્વૈત, દ્વૈતાદ્વૈત નિબાદિત્ય;
વિષ્ણુસ્વામિપથ શ્રીમદ્ વલ્લભ શુદ્ધાદ્વૈત જ નિત્ય. ૫

એ ચારે માયામતવિરોધી, પણ ઉપાસન ભેદ;
શ્રે નારાયણ ત્રિ શ્રી કૃષ્ણોપાસક પ્રામાણિક વેદ. ૬

અદ્વૈત મત શંકર તણો, બીજા મનસ્વી બહુ પંથ;
એ સ્વલ્પ માત્રજ કહ્યું, વિસ્તારે વધે છે ગ્રંથ. ૭

સંસ્કાર જેવો જીવ તેને, તેવો માર્ગ મિષ્ટ;
જન દયાપ્રીતમ શ્રી પુરુષોત્તમ, ધન્ય જેના ઇષ્ટ. ૮


0 comments


Leave comment