110 - પદ - ૧૦૧ - નામ કૃષ્ણનું શિરોમણિ સહુનુંજી / દયારામ


નામ કૃષ્ણનું શિરોમણિ સહુનુંજી, મૂળધર્મ સાધનાદિ બહુનુંજી;
જપતાં સર્વે ચિંતા ચૂર્ણજી, મનોકામના સઘળી પૂર્ણજી. ૧

નામે નામી ઉરમાં વાસેજી, અઘ દુઃખ સંદેહ સઘળા નાસેજી;
નામે નામી નામ પ્રતીતિજી, અંતક અવિદ્યા ભાજે ભીતિજી. ૨

ઢાળ

શ્રીકૃષ્ણના નામનું માહાત્મ્ય

ભીતિ હરે હરિ પ્રીતિ આપે, પરમાનંદ પદ દાય;
શ્રીકૃષ્ણ નામ પ્રભાવ કૃષ્ણે પણ કહ્યો નવ જાય. ૩

હરિ નામ કોટિક અપર તુલ્ય ન, નામ કૃષ્ણ વ્રજેશ;
જ્યમ બીજથી ચઢતી કળા, શશી કો ન સમ રાકેશ. ૪

છે પૂર્ણ ઇંદુ કૃષ્ણ કેવળ, શરદ સહ શ્રીકૃષ્ણ;
નારાયણે વિધિ કહ્યું સ્કંધે, ઉત્તર સુણ વણ પ્રશ્ન. ૫

ગૌ, કામ, સુરદ્રુમ, ચિંતામણિ, નહિ કૃષ્ણ નામ સમાન;
હિત અહિત સમજી નામ રીતે, એ ન દે વરદાન. ૬

સત્સંગ કરવો પ્રયત્ને, સેવવા શ્રીવ્રજરાય;
દુઃસંગથી ત્યમ નાસવું, પછી બન્યું હરિ ઇચ્છાય. ૭

લાવી ભરોંસો આળસી, વિસરવું ન શ્રીહરિ નામ;
ગુણ જ્ઞાન ક્ષણું ન છોડવું, દયા પ્રીતમ સુંદર શ્યામ. ૮


0 comments


Leave comment