25 - પ્રકીર્ણ શેર ( ૧૬ – ૧૮ ) / બાલાશંકર કંથારિયાઉઠી આજ ગયો માહરી મસ્તાનની બાગે,
ખુશબો મગજ તર પૂર ગુલેસ્તાનની જાગે.


**


અલકાવલીની ગૂંથણીની ગાંઠ જો છૂટે,
દિલડાની પડી દોસ્તીની ગાંઠ તો છૂટે,
સિજદો હજારવાર છે આશક ફકીરને,
જેની કદમબોસિથી હસિની ગાંઠ તો છૂટે.


**


ઘડી ઘડિના નવા રંગી સજન અભિસાર બતલાવે,
ફરી મુખધ્રુવનો તારો અચળ પરકાર બતલાવે.0 comments


Leave comment