66 - શબ્દ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


શબ્દનો સંબંધ આળો હોય છે.
શબ્દ સુંવાળો, હૂંફાળો હોય છે.

શબ્દના રેલા દડીને ક્યાં જશે ?
અર્થનો અધવચ્ચ પાળો હોય છે;

શબ્દપંખી ટેરવે બેસે – ઊડે,
એટલામાં ક્યાંક માળો હોય છે;

શબ્દનું ટોળું ધસે મારા તરફ,
મેં કરેલો કોઈ ચાળો હોય છે;

શબ્દ પેસે મૌનમાં એવી ક્ષણે,
વાતના વસમા દુકાળો હોય છે.


0 comments


Leave comment