2 - જનની / દામોદર બોટાદકર


( મહિડાંનાં દાણ અમે નહિ દઈએ રે લોલ –એ ઢાળ )

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ,
એથી મીઠી તે મોરી માત રે.
જનનીની જોડ સખિ ! નહિ જડે રે લોલ.

પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ,
જગથી જુદેરી એની જાત રે. જનનીની૦

અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ,
વહાલનાં ભરેલાં એનાં વેણ રે. જનનીનીo

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ,
હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે. જનનીનીo

દેવોને દૂધ એનાં દોહ્યલાં રે લોલ,
શશીએ સિંચેલ એની સોડ્ય રે. જનનીની

જગનો આધાર એની અાંગળી રે લોલ,
કાળજામાં કૈંક ભર્યા કોડ રે. જનની૦

ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ.
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ રે. જનનીનીo

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ.
લેતાં ખૂટે ન એની લહાણ રે. જનની૦

ધરતી માતા યે હશે ધ્રૂજતી રે લોલ,
અચળા અચૂક એક માય રે. જનની૦

ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ,
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે. જનનીનીo

વરસે ધડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ,
માડીનો મેઘ બારે માસ રે. જનનીનીo

ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ,
એનો નહિ આથમે ઉજાસ રે,

જનનીની જોડ સખિ ! નહિ જડે રે લોલ.


0 comments


Leave comment