4 - રાજવણ / દામોદર બોટાદકર


( અંજનીના જાયા હનુમાન રે ! સમરૂ બજરંગી–એ ઢાળ)

સખિ ! ધીરે-ધીરે પગ ધાર રે, રાજવણ રંગભીની !
ઘડી ઘેરાતી અાંખડી ઉઘાડ રે, રાજવણ રંગભીની !

નવા જગની આ વાટડી નિહાળ રે, રાજવણ રંગભીની !
હસે હૈયાનાં હેત જો ! હજાર રે, રાજવણ રંગભીની !

મધુર-મધુર મુખ મરકતો, ઊભો ઉર આધાર;
કરમાં કર દઈ કેાડથી
એની શીળી શી છાંયડીમાં ચાલ રે, રાજવણ રંગભીની !

સખિ ! ધીરે-ધીરે પગ ધાર રે, રાજવણ રંગભીની !
ઘડી ઘેરાતી આંખડી ઉઘાડ રે, રાજવણ રંગભીની !
નવા જગની આ વાટડી નિહાળ રે, રાજવણ રંગભીની !
હસે હૈયાનાં હેત જો ! હજાર રે, રાજવણ રંગભીની !

પ્રિયજન પ્રેમભર્યાં કરે સુખશીળો સત્કાર,
આતુર ઉર ઉછળી રહે
તને ઊંચો દેવા અધિકાર રે, રાજવણ રંગભીની !

સખિ ! ધીરે-ધીરે પગ ધાર રે, રાજવણ રંગભીની !
ઘડી ઘેરાતી આંખડી ઉઘાડ રે, રાજવણ રંગભીની !
નવા જગની આ વાટડી નિહાળ રે, રાજવણ રંગભીની !
હસે હૈયાનાં હેત જો ! હજાર રે, રાજવણ રંગભીની !

કોમળ કૈં કુસુમો ખરે, વિધિનું વરસે વહાલ,
અમીઝરણાં જગનાં ઝરે,
એનો અંતરમાં ઝીલજે ઉછાળ રે, રાજવણ રંગભીની !

સખિ ! ધીરે-ધીરે પગ ધાર રે, રાજવણ રંગભીની !
ઘડી ઘેરાતી અાંખડી ઉધાડ રે, રાજવણ રંગભીની !

નવા જગની આ વાટડી નિહાળ રે, રાજવણ રંગભીની !
હસે હૈયાનાં હેત જો ! હજાર રે, રાજવણ રંગભીની !

પુણ્યભર્યાં પરિણામ એ, સુરપુરનો સંચાર,
પ્રભુનો પંથ પવિત્ર એ,
એનો ઊંચો આદેશ એ ઉદાર રે, રાજવણ રંગભીની !

સખિ ! ધીરે ધીરે પગ ધાર રે, રાજવણ રંગભીની !
ઘડી ઘેરાતી અાંખડી ઉઘાડ રે, રાજવણ રંગભીની !
નવા જગની આ વાટડી નિહાળ રે, રાજવણ રંગભીની !
હસે હૈયાનાં હેત જો ! હજાર રે, રાજવણ રંગભીની !


0 comments


Leave comment