12 - હિંડોળ / દામોદર બોટાદકર


(સોના ઇંઢોણી રૂપા બેડલું રે, પાણીડાં ગઈતી તળાવ, મારા વાલ્યમા –એ ઢાળ.)
ઊંચી આંબા કેરી ડાળીએ રે,
હીરની દોરીએ હિંડોળ; મારી બહેનડી !

ઝૂલું-ઝૂલું હું તો એકલી રે,
ઉરમાં ઉમંગ અમોલ. મારી બહેનડી !

સરખી સાહેલી ઝૂલાવતી રે,
શીળી ઝૂકે શિર છાંય, મારી બહેનડી !
ઝીણાં-ઝીણાં વહે ઝૂલણાં રે,
નિંદર નેણે ભરાય. મારી બહેનડી !

આવ્યો જોગી એક બાલુડો રે,
વાંસલડી રૂડી વાય; મારી બહેનડી !
હળવે નાખ્યો એક હીંચકો રે,
આભલડે અડી જાય. મારી બહેનડી !

જોયું મેં તો જગ ઝૂલતું રે,
વાદળીના રણવાસ; મારી બહેનડી !
જોઈ અમરની અટારીઓ રે;
વ્યોમનદીના વિલાસ. મારી બહેનડી !

જોઈ સૂરજકેરી શેરીઓ રે,
ચાંદલિયા કેરા ચોક; મારી બહેનડી !
સામી રમે સુરસુન્દરી રે,
ગાય ચડી–ચડી ગોખ. મારી બહેનડી !

ઊભો જોગી એ તો આભમાં રે,
આંખડીએ શા ઉજાસ; મારી બહેનડી !
ઝીલી લીધાં મુજ ઝુલણાં રે,
હેતભર્યું કરી હાસ. મારી બહેનડી !

એ પળની એમ પ્રીતડી રે,
એ દિનના ઉછરંગ; મારી બહેનડી !
ઝૂલું-ઝૂલું હું તો જોડલે રે,
નિત્ય વધે નવરંગ. મારી બહેનડી !


0 comments


Leave comment