6 - સોળમેં વરસે પ્રેમ થાય કે નાય થાય / તુષાર શુક્લ


સોળમેં વરસે પ્રેમ થાય કે નાય થાય, એ બને
પ્રેમ થાય ત્યાં વરસ સોળમું બેઠું લાગે, મને
શું એવું લાગે તને ?

પ્રેમ એટલે ઘડી એકલાં, ઘડી ભીડમાં ભળવું
પ્રેમ એટલે રૂમાલ સાથે, આંગળીઓનું રમવું
કોઈ ભલે ને હોય ન સાથે, એકલાનું મલકાવું
પ્રેમ એટલે વગર કારણે આંખોનું છલકાવું
છાના પગલે આવી મહેંકે, અંતરના ઉપવને
શું એવું લાગે તને ?

ખુલ્લી આંખો, ખુલ્લું પુસ્તક, પ્રોફેસર પણ સામે
હાજરીપત્રકને ભૂલી મન, વહે કોઈ સરનામે
અધ્યાપકનો એકે અક્ષર પડતો નહીં ત્યાં કાને
લખી ગયું કોઈ મનનું ગમતું નામ આ પાને પાને
જોઈ હજી ને હોઠ ખૂલ્યા, ત્યાં શું કીધું મેં તને ?
અલી, કાનમાં કહેને મને !


0 comments


Leave comment