12 - છોકરાને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે / તુષાર શુક્લ


છોકરાને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે
લાખવાર સમજાવ્યું છોકરીએ છોકરાને
છોકરો ન માને કોઈ વાતે
કે છોકરાને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે

ચોખ્ખી ચણાક, સાવ સમજી શકાય એવી
છોકરી એ પાડી’તી ના
ગલ્લાને ઘેર કદી રાણી ન જાય
કેમ છોકરાને સમજાવું આ ?

લો ગાર્ડન પાસેથી છૂટા પડ્યા’તા
હજી સાંજે તો સાત સાડા સાતે
ને તોય એને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે

અણગમતું આવે કે મનગમતું આવે
એ સપનું છે, સપનાની મરજી
સપનું આંજેલ આંખ સૌથી ન ઉકલે
કે, આંખો નથી રે કોઈ અરજી
આંખોના સરનામે આવે સુગંધ
એને ઓળખવી પડતી રે જાતે

મળવા છતાંય જે ના બોલી શકેલો
એ સપનામાં કીધું છલકાતે
ઓશિકા બદલે ના સપના બદલાય
એવું છોકરીએ કીધું મલકાતે
ના પાડી તોય તે આ હાલત છે છોકરાની
હા પાડી હોત તો શું થાતે ?...


0 comments


Leave comment