15 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૧ / જગદીપ ઉપાધ્યાય


પાંપણ ઉપર તરતાં આંસુ.
મોતી માફક ઝરતાં આંસુ.

રંગ વગરની કાયા તોયે,
રંગ જીવનમાં ભરતાં આંસુ.

જળનો તાણો-વાણો લૈને,
સાત દરિયા વણતાં આંસુ.

જીવન કેરી કુંજગલીમાં,
તડકો-છાંયો રમતાં આંસુ.

લાગણીઓના ધાસલ પટમાં,
મનફાવે ત્યાં ચરતાં આંસુ.

'નવનીત સમર્પણ' : જૂન – ૨૦૦૦


0 comments


Leave comment