17 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૩ / જગદીપ ઉપાધ્યાય


ઝખ્મોને જીરવતાં આંસુ.
બોજ હ્રદયનો હરતાં આંસુ.

ઇશ્વર કેરો કાગળ જગને -
પાઠવવા અવતરતાં આંસુ.

જન્મ, મરણ, જશ, અપજશ, હાનિ ;
ઢાળ મળે ત્યાં ઢળતાં આંસુ.

હીર ચહેરાનું પારખતાં,
કસબી સામે ડરતાં આંસુ.

વાત જવા દો, આંખો મૂંગી
ને ડૂમે ઓગળતાં આંસુ.

'અખંડ આનંદ' : ઓક્ટોબર – ૨૦૦૨


0 comments


Leave comment