18 - 'અશ્રોપનિષદ્' માંથી...૪ / જગદીપ ઉપાધ્યાય


નમણાં નયનો વત્તા આંસુ.
કામણગારી સત્તા આંસુ.

ચાલ અગર ના પિછાણો તો,
ખવડાવી દે ખત્તા આંસુ.

હીર ઝવેરાતોથી અદકી,
મોંઘામૂલી મત્તા આંસુ.

વિરહની વસ્તી જ્યાં રહેતી -
પ્રેમનગરના લત્તા આંસુ.

ડાળ ગઝલ કેરી વાસંતી :
લીલાં લીલાં પત્તાં આંસુ.

'વિશ્રામ' : ઓગસ્ટ – ૨૦૦૦


0 comments


Leave comment