14 - સાવ સૂના મકાનમાં જીવ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


સાવ સૂના મકાનમાં જીવ્યા,
એમ લાગ્યું સ્મશાનમાં જીવ્યા.

સાવ અદૃશ્ય ત્રાજવાં આંખે,
જ્યાં ગયા ત્યાં દુકાનમાં જીવ્યા.

એક ઠોકર લઈ લો સમજાવી,
વ્યર્થ કેવા ગુમાનમાં જીવ્યા.

સૌ ખસી જઈને માર્ગ દેતા’તા,
ને અમે તારા ધ્યાનમાં જીવ્યા.

ઉમ્રભર પિંજરે રહ્યા, ઝૂર્યા,
ઉમ્રભર આસમાનમાં જીવ્યા.


0 comments


Leave comment