18 - આંખોનાં પાણી ખૂટ્યાં છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


આંખોનાં પાણી ખૂટ્યાં છે,
તોપણ ક્યાં ખેંચાણ છૂટ્યાં છે ?

મૌન રહ્યા તે છતાં આંખમાં,
વાતોના ફણગા ફૂટ્યા છે.

કોઈ ગાંઠની જેમ જ દિવસો
બંધાઈ મનમાં છૂટ્યા છે.

ખરતા તારાની શું કિંમત,
સપના પણ આમ જ તૂટ્યાં છે.

હશે ખજાના ભીતર કેવા,
ગજા મુજબ સૌએ લૂંટ્યા છે.


0 comments


Leave comment