9 - હૈયું / ગની દહીંવાલા


હૈયું ઠાલવવું છે મારે !
અવળું રે આ આભ-શકોરું,
    સવળું થાશે ક્યારે ?
       હૈયું ઠાલવવું છે મારે !

આ દુનિયા કે તે દુનિયામાં,
વ્યોમ, ધરા, સૂરજ-ચંદામાં,
જ્યારે, જ્યાં, જે કોઈ સમય પર,
    તારે એક ઇશારે,
       હૈયું ઠાલવવું છે મારે !

કેમ ફરે છે તું સંતાતો !
કરવી છે મારે બે વાતો.
છોડી જગના ઝંઝાવાતો,
    કોઈ નિર્જન આરે,
       હૈયું ઠાલવવું છે મારે !

નીકળ્યો છું સંકલ્પ કરીને,
એક મિલનની આશ ધરીને,
યત્ન છતાં યે તું ન મળે તો
    આવી તારે દ્વારે,
       હૈયું ઠાલવવું છે મારે !


0 comments


Leave comment