2.7 - જીવિત હો ભલે.....! / સુંદરજી બેટાઈ


લીલમલીલાં બાલતૃણોનું સરવર સાન્ધ્ય સમીરે
પેખી કો ભીતર મન્દ મનોરમ લીલા હીરવી લ્હરે !

ફૂલ દેખી મારું ચિત્ત ચમત્કૃત
ફૂલફૂલ થઈ ફૂલે;
બાલનયનના નન્દનદર્પણે
અંતર વિસ્મિત હર્ષણવર્ષણે
બાલ બની જઈ ઝૂલે !

નીલમ રાગે,
ફૂલસોહાગે,
બાલનયન અણતાગે
લ્હેરવું, ફૂલવું, ઝૂલવું કાં નહિ
કોક સામે અણમૂલે ?
જીવિત હો ભલે ઝાંખર્યું પાખર્યું
શતશત તીક્ષણ શૂલે !

૦૪-૦૬-૧૯૭૫, નવી દિલ્હી


0 comments


Leave comment