3 - :: ૩ :: / શિશિરે વસન્ત / સુંદરજી બેટાઈ


ક્યારે ક્યારે મૌનઝંકાર તારા
નર્તી રહેશે અંતરાગાર મારે ?


0 comments


Leave comment