3.1 - લે હાથ, હે નાથ / સુંદરજી બેટાઈ


લે નેત્ર મારા, વિભુ સર્વનેત્ર હે !
રહો એ રમી પ્રીતિસુહાગદર્શને !

લે હાથ, હે નાથ ! તને સમર્પિત !
એ વર્તજો પ્રીતિ-પ્રયોજને તવ !

આ પાય મારા, પ્રભુ ઓ જગદ્ગતિ !
એની હજો પ્રીતિધર્મ સદારતિ !

સમગ્ર આ જીવિત, સર્વજીવિત !
ઉદાર ગંગે તુજ હો નિમજ્જિત !

મે – ૧૯૭૫, નવી દિલ્હી
[એક પ્રાચીન ખ્રિસ્તી સ્ત્રોત ઉપરથી]


0 comments


Leave comment