29 - હું મળું સૌને છતાં લાગું નિરંતર એકલો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


હું મળું સૌને છતાં લાગુ નિરંતર એકલો,
જેમ કણકણમાં છતાં બધ્ધે જ ઈશ્વર એકલો.

લોક કાંઠા પર ભલે દરરોજ સાંજે ઊમટે,
હોય છે દિનરાત ઘૂઘવતો સમંદર એકલો.

મૌન કાં થૈ જાય કાં થઈ જાય પાગલ થાય શું,
પૂછનારા છે ઘણા, દેનાર ઉત્તર એકલો.

હા, અહીં ક્યારેક ને ક્યારેક તો હર કોઈને,
જાય છે સમજાઈ, થઈ જાવાનો આખર એકલો.

આ અનુભવ પણ અહીં પ્રત્યેકને કાયમ રહ્યો,
છે અહીં પોતે જ પોતાની બરાબર એકલો.


0 comments


Leave comment