3.2 - રાતે રૂપે / સુંદરજી બેટાઈ


તાકું – વાદળિયે તડકે નીતરતી તું આવ;
     તારે રૂપે વાદળિયો ચીતરાશે !

ચારુ ચાંદલિયે ચોકે તું ચમકંતી આવી;
     તારી દમકે ચાંદલિયો દમકાશે !

આ રે સાંઝરે ઝાંઝરે ઝમકંતી આવ;
     તારે ઝમ્મકારે સાંઝ ઝમ્મકાશે !

વ્હેલી વ્હેલી સવારને હિલોળંતી આવ;
     તારે રૂપે સવાર રૂપરૂપ ન્હાશે !

ભલે બળતે બપ્પોરે ઉજ્જવલતી તું આવ;
     તારે રૂપે બપ્પોર નીરનીર થાશે !

સમે મનગમતે તારે મલકંતી તું આવ;
     તારે રૂપે મનેખ-મંન ઝ...લકાશે !

વ્હાલવ્હેલી વ્હેલેરી ઉલ્લોલંતી આવ;
     વેળ સર્વ બની સપ્પરમી પ...મરાશે !

રે ઓ ! જ્યાં હો જે રૂપે ત્યાંથી તું પધાર;
     પ્રાણમોંઘેરાં ફૂલ રખે ડૂલ થાશે !

તારા જ્યાં હો ત્યાંથી જ દ્યોતકરને પ્રસાર;
     અમ અંધારા દીપ રખે ગુલ થાશે !

૨૦-૧૧-૧૯૭૪


0 comments


Leave comment