4.6 - જો..... / સુંદરજી બેટાઈ


બાલ આ મુજ ખરવિખર છો ને બુઝર્ગી-બાંગ દે !
    યદિ અંતરે રહું નીરનિર્મલ બાલ લાલ ગુલાબ હું !

રક્ત મારું પાંડુરોગે ગ્રસ્ત પાંડુર છો બને !
    સૌભાગ્ય- યદિ હૈયે રહું શુચિ લાલલાલ ગુલાલ હું !

નેત્ર હો દ્યતિનષ્ટ મારાં આ ભલે ભવ ચંચલે,
    જો અંતરે પ્રજ્વલિત એક અનન્ય રમ્ય ચિરાગ રહે !

હસ્તચરણો મુજ ભલે સ્થિતિભ્રષ્ટ હો ગતિનષ્ટ હો,
    જો રમ્ય રતિ નભનિર્મલા મુજ ચિત્તમાં તરતી રહે !

શ્રવણ મારાં હો ભલે શ્રુતિવિકલવ્યાં ક્ષતવિક્ષતે,
    श्रोतव्यનું સંગીત રણઝણતું રહો મુજ અંતરે !

દેહ આ આખોય ઉખડ્યા વૃક્ષ જેમ ભલે પડે,
    જો દેહ-દ્યોતક જ્યોત જ્યોતિર્મય બને વૈશ્વિક લયે !

૨૭-૧૧-૧૯૭૪


0 comments


Leave comment