5 - આપવીતી લખાવ તો આપે / દિનેશ કાનાણી


આપવીતી લખાવ તો આપે
આ અહમને હટાવ તો આપે

તું બધાંનું લઈને ઊભો છે,
કૈંક તારું વટાવ તો આપે

આપવાનો બધાયને એ તો,
તું શરાફત બતાવ તો આપે

ભાગ્ય ઊભું છે હાથ ફેલાવી
તું કદમને ઉઠાવ તો આપે

આટલો વલવલાટ શેનો છે !
તારી શ્રધ્ધા બચાવ તો આપે


0 comments


Leave comment