6 - :: ૫ :: / શિશિરે વસન્ત / સુંદરજી બેટાઈ


અહીં સ્વજન છે, અહીં સુહ્રદ છે, અહીં સ્નેહ છે;

અહીં તપન છે; ભલે જ્વલન છે, છતાં મેહ છે.

* * *

ઘણી જ વસમી છતાં ય વસુધા મનોગેહ છે.0 comments


Leave comment