6.1 - કણિકા / સુંદરજી બેટાઈ


કદી હૈયે જાતી ઝબક ઝબકી કોઈ ક્ષણિકા :
રહું નન્દી વન્દી મુદમય ગણી કોઈ કણિકા.


0 comments


Leave comment