17 - પહેલા ઈશ્વર કેટલો ઓરો હતો / દિનેશ કાનાણી


પહેલા ઈશ્વર કેટલો ઓરો હતો,
ગામ વચ્ચે ગામનો ચોરો હતો !

તે છતાંયે આંખ ભીની થઈ ગઈ,
એક કાગળ હાથમાં કોરો હતો !

ગૂંથી લેતી રોજની ઘટના બધી,
‘મા’ ની પાસે દ્રષ્ટિનો દોરો હતો.

કોણ આવે પીરસેલા થાળ પર ?
આપણો કંસાર પણ મોળો હતો !

ઊંચકીને કાં બધાં હાંફી ગયા ?
જીવ મારો આમ તો ફોરો હતો !


0 comments


Leave comment