1.2 - અમને તો ફીરકી ને માંજાના કોડ / મુકેશ જોષી


  અમને તો ફીરકી ને માંજાના કોડ
          તમે દીધો અવતાર કાં પતંગનો
         આમ પળપળમાં તૂટતા સંબંધનો

   છાતીના ચાર કોશ છેદીને ભાયગની રેખા શી દોર તમે બાંધો
આંચકાઓ આપીને આયખાને ચીરો ને થીગડાનું નામ દઈ સાંધો

     અણદીઠા સરનામે મોકલો ને
      ટેકો તો ડગમગતા વાયરાના સ્કંધનો
          અહીં પળપળમાં તૂટતા સંબંધનો

સૂરજના આંગણમાં અંગોને ઓગાળી જાતને રાખ લગી બાળવી
આકાશે થંભે ના એકાદું પંખી, આ આંખોને ક્યાં જઈ પલાળવી

      પળપળમાં જીવનનાં વહેણ ફરી જાય
          જેમ રસ્તો બદલાય કોઈ અંધનો
          અહીં પળપળમાં તૂટતા સંબંધનો


0 comments


Leave comment