1.6 - સપનું / મુકેશ જોષી


અલ્યા,
સપનાના ભાયગમાં છોકરી આવે છે:
     તારા ભાયગમાં તો સપનું
          એવું સપનું તારે શા ખપનું?

સપનાને આવવા ને ચાલવાને માટે
     તું આંખોને રાતભર મીંચે
તારી સામે જ પેલું સપનું લઈ જાય
     પેલી છોકરીને ફૂલને બગીચે
સપનું ધરાઈને ભોગવે છે ફળ
             તેં કીધેલા વર્ષોના તપનું?

સપનાને બંનેની વચ્ચે ન રાખ
     ક્યાંક વહેંચી દેશે એ ગોળધાણા
છોકરીને મેળવવા કીધાં હતાં
             એ ફોગટ જશે એકટાણાં
છોકરીને રૂબરૂ જઈને જા પૂછ:
               શું કરવું મારી તડપનું?


0 comments


Leave comment