9 - પંગાથની ભાષા / દલપત પઢિયાર


મૂરતને ગણકાર્યા વગર
મંડપ છોડતો મરસિયો
ક્યાંથી પાછો ફરે છે
એની ખબર પડી નથી.
પણ
જયારે જયારે એ
ફેરીએ નીકળ્યો છે ત્યારે
અવાજ ઉપર છાંયો ફરી વળ્યો છે.
તમે ‘પવન’ એટલો શબ્દ પણ ન બોલી રહો
તે પહેલાં
ચાદરમાંથી ગીધનાં પગલાં ખંખેરવા માંડે
વિસામા !
તમે આટલેથી અટકો.
ઊછીના અજવાળે અક્ષર ઉકેલજો.
ક્યા અંગૂઠે દેવતા મૂકવાનો છે
એ તો ખોળી શકાશે
પણ ક્યા તરભેટે દીવો થિર થવાનો છે
એની ખબર નહીં પડે.
કોઈ પૂછશે તો
કહીશ કે
પાંગાથની ભાષા તો હું પણ જાણતો નથી !


0 comments


Leave comment