1.23 - હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું... / મુકેશ જોષી


ચકમકતી ધાર તો ઘસાઈ ગઈ ને
          સાવ બુઠ્ઠી થયેલી અણી છું
          હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું

ઝાંખપનાં વાદળાંઓ આંખે ઘેરાયાં ને
          કાનના પડદે બાકોરાં
મનગમતા, મિઠ્ઠા ને ગળચટ્ટા દિવસોના
          સ્વાદ હવે લાગતા ખોરા
કરચલીમાં રોજરોજ વહેંચાતો જાઉં ને
          લોકોની આંખમાં કણી છું
          હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું

જેટલા શ્વાસ લઉં એનાથી બમણા
          હું શ્વસતો રહું છું નિ:શ્વાસો
ફાટેલી વેદનાને સાંધવા ને સાંધવામાં
          ફાટી ગયો છે મારો વાંસો
રોજ થોડીથોડી કપાતી આ પાંખ ને
          તૂટતી આ પાંખનો ધણી છું
          હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું


0 comments


Leave comment