37 - પૂછું કોને હું હથેળી ધરીને / દિનેશ કાનાણી


પૂછું કોને હું હથેળી ધરીને
ક્યાં ગઈ છે આ લકીરો સરીને !

રોજ હું મળવા તને આવવાનો
એકસો ને આઠ દરિયા તરીને !!

ચાંદામામા જાય છે ક્યાં સવારે
બાળકો પૂછે વહાલી પરીને !

પ્રશ્ન મારો છે અને છે બધાનો
શું ગણે છે પાંદડા ફરફરીને ?

હા, સમયસર કાલ પણ આવજે તું
આપવા છે ફૂલ ખોબો ભરીને !


0 comments


Leave comment