42 - ટોળટપ્પા મારવાનું બંધ કર / દિનેશ કાનાણી


ટોળટપ્પા મારવાનું બંધ કર
આ સમયને હાંકવાનું બંધ કર

એક દિવસ રણ તરફ એ લઈ જશે
ડાળ લીલી કાપવાનું બંધ કર

વિશ્વ આખું હું સમાવી લઉં એમાં,
તું હૃદયને માપવાનું બંધ કર

લઈ શકું હું એટલો ખાલી નથી
તું સલાહો આપવાનું બંધ કર !

છે ખરેખર એ જ તો તારો વિજય
તારા મનથી હારવાનું બંધ કર !


0 comments


Leave comment