45 - ચાંદ, સૂરજ, તારલાઓ આવશે / દિનેશ કાનાણી


ચાંદ, સૂરજ, તારલાઓ આવશે,
સાદ દઉં તો ઝાંઝવાંઓ આવશે !

તું ઉઘાડાં બારણાંઓ રાખ મા,
પાનખરનાં પાંદડાંઓ આવશે !

ફોન કરજો, શ્વાસ અટકે એટલે !
કાંધ દેવા દીકરાઓ આવશે !

અડકો દડકો દહીં દહુકો એટલું;
ગણગણો ત્યાં ભૂલકાંઓ આવશે.


0 comments


Leave comment