49 - તું ફરી શૈશવ સમું બોલાવ ‘મા’ / દિનેશ કાનાણી


તું ફરી શૈશવ સમું બોલાવ ‘મા’,
એ જ હાલરડાં ફરી સંભળાવ ‘મા’.

રોજની ઘટના બધી પજવે મને,
થાક એનો સાંજના ઉતરાવ ‘મા’.

જે દિશામાં કર્મ મારા ઓળખાય,
એ દિશામાં તું મને દોડાવ ‘મા’.

હું જ સાચો હું જ સાચો હું જ સા...
આ ખયાલો એકદમ અટકાવ ‘મા’.

રોજ એની એ જ આપે છે મને,
તું શિખામણ એક-બે બદલાવ ‘મા’.

હું બધાના દર્દને સમજી શકું,
આંખ મારી એટલી છલકાવ ‘મા’.

કૈંક ખૂટે છે ખરેખર જીવમાં,
તું મને પહેલા સમું હરખાવ મા’ !


0 comments


Leave comment