17 - આંબાવાડિયું / દલપત પઢિયાર


એક સમયે
હું ગાર ગૂંદતો હતો
એ પગલાનું માપ મારે જોઈએ છે.
નક્કી, એ રસ્તે
એક નવી ભીંત ભરી લઈશ,
ઓકળીઓથી લીંપી લઈશ,
આંબાવાડિયું ઉછેરી લઈશ,
પીળું પાન,
લીલું પાન,
વડવાઈએ વધેલું દાણ
દાણ કહેતાં દેશ દેશથી
દોડી આવે શઢ-ફાટેલાં વહાણ... ...
અરે !
કોઈ આ છેડેથી
આંચકો તો મારો !


0 comments


Leave comment