25 - વિચ્છેદ / દલપત પઢિયાર


હે મન !
ઉકેલી નાખો તમારાં
બધાં આવરણ.
ડુંગળીના પડ જેવું બંધાવા માંડ્યા
ત્યારથી જ
આપણો
ભોંયથી વિચ્છેદ શરૂ થયો છે.
હું કદાચ મોટો થઈ ગયો છું.
કોઈ મારે કપાળે માટી ભરો,
મને શેઢાની ઊંઘ આવે... ...


0 comments


Leave comment