1.44 - ગીત લખું કે ગઝલ! / મુકેશ જોષી


ફરી આંખ કાં સજલ
ગીત લખું કે ગઝલ!

કોણ ફરી આવીને ઊભું, બંધ કલમને દ્વારે
જીવ પૂછે છે અડધી રાતે, કોણ હશે અત્યારે!
આ કોણ કાપતું મજલ
ગીત લખું કે ગઝલ!

કોણ ફરી પગલીઓ પાડે, કાગળના આંગણમાં
નક્કી કોઈ હશે પ્રગટતું, કવિ નામના જણમાં
આ કોણ આટલું સરલ
ગીત લખું કે ગઝલ!

હું જ લખું છું એ વિશે તો, મનેય પડતો શક
કો’ક લખાવી જાય છે ને, માનું મારો હક
(તો) થશે કો’ક દી ટસલ
ગીત લખું કે ગઝલ


0 comments


Leave comment