58 - ઠોકરો પર ઠોકરો મળશે તને / દિનેશ કાનાણી


ઠોકરો પર ઠોકરો મળશે તને,
જ્યાં જશે ત્યાં ઉંબરો મળશે તને !

પર્વતોની ઝંખનાઓ કર અને,
હાથમાં એક કાંકરો મળશે તને !

ડાળ કાપી, મ્હેક કાપી, ને હવે,
કૈં સવારે મોગરો મળશે તને !

તેં સદાય અવગણી છે વાંસળી,
સાદ કાયમ ખોખરો મળશે તને.

ને ફરે સપનાંઓ ચીંથરેહાલ થઈ,
એટલો ઉજાગરો મળશે તને !


0 comments


Leave comment