56 - કોઈના વિચારો ! / ગની દહીંવાલા


એક પુષ્પને જોયા પછી કોઈના વિચારો !
ઉપવનમહીં વીંટળાઈ વળી મુજને બહારો.

છે કોની ફળી-ફૂલી તમન્નાનાં પ્રતીકો ?
આકાશમાં ખીલી ઊઠયો પ્રત્યેક સિતારો.

આવો કે હવે આંખમાં આવી ગયાં આંસુ,
કંઈ ઉગ્ર થતા જાય છે ધીરજના પ્રકારો.

ઉપકાર કરો તો ય એ અપમાન ગણાશે,
કોઈને બિચારો કહી દેશો ન સહારો.

બાળીને તમે ભસ્મ કર્યું એમ હૃદયને,
જે રીતથી અકસીર બની જાય છે પારો.

દુનિયાથી વિશાળ, આપના પડખામાં હૃદય છે,
એ વિશ્વનો વિસ્તાર “ગની” ખૂબ વધારો !


0 comments


Leave comment