29 - વહાવો છો / કિરણસિંહ ચૌહાણ


`જરૂર કોઈ ચીજની અમને નથી' – એવું જણાવો છો,
બધી ચીજો વિના ચાલે છે તમને કે ચલાવો છો?

તમે થાકી ગયા છો, એકદમ થાકી ગયા છો હોં,
બધાયે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં બસ ડોકું હલાવો છો.

અમે પોતે જ પાણી થઈને લ્યો ખુદમાં ડૂબી જઈએ,
અમારા લીધે જ્યારે હર્ષના આંસુ વહાવો છો.

સમયની દોડ, એમાં પૂર ને એમાં તરસ પાછી,
બધાં પૂછે છે, `કેવી રીતે આ સઘળું નિભાવો છો?'

અધૂરી લાગણી, ઇચ્છા, ફરજ વચ્ચે ભટકતા હો,
અને દીકરી પુછાવે `પપ્પા, ક્યારે ઘેર આવો છો?'


0 comments


Leave comment