39 - લૂંટાવવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ


સ્વયં પ્રકાશિત આ આગિયાને મળ્યું છે જે કંઈ, પ્રસારવું છે,
તમસના કાળા ડિબાંગ દરિયે આ તેજ થોડું સમાવવું છે.

ન શ્વાસની કંઈ ફિકર કશીયે, શરીરની પણ જરૂર કયાં છે?
તમારા મનમાં વિચાર થઈને, અમારે જીવન વિતાવવું છે.

કદાચ આ ઝંખનાની સાથે સદાયે ઊભા રહે છે વૃક્ષો,
આ ઢળતી સંધ્યાના મસ્તકેથી સૂરજનું બેડું ઉતારવું છે.

રસમની વચ્ચે, કસમની વચ્ચે, રહી રહીને ભસમ થવાનું,
ભસમ થવાના રિવાજ વચ્ચે અમારે જીવન ટકાવવું છે.

તમે ભલે ને ઘણુંય પામ્યા, કશું જ સાથે ન લઈ જવાશે,
હવે એ નક્કી તમે કરી લ્યો, લૂંટાવું છે કે લૂંટાવવું છે.


0 comments


Leave comment